BIEDRĪBAS MĒRĶI:

1) sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu veiksmīgu integrāciju sabiedrībā;


2) nodrošināt lietderīga un patīkama brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, izmantojot integratīvas metodes;


3) aktīva, sportiska, veselīga un tikumiska dzīvesveida, kā arī tūrisma un vides izglītības popularizēšana;


4) neformālās izglītības un brīvprātīgā darba attīstības sekmēšana, un pilsoniskās sabiedrības un saliedētības attīstība;


5) kultūras, mūzikas, deju  un teatrālās mākslas veicināšana bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;


6) nodrošināt ģimeņu stiprināšanas un sociālpsiholoģisko pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar  bērniem;


7) veicināt pozitīvas sociālās izmaiņas sabiedrībā, popularizējot labdarību.


BIEDRĪBAS DARBĪBAS UZDEVUMI:

1) izstrādāt un īstenot labdarības sociālos projektus un organizēt ar to saistītos pasākumus, koncertus, izstādes, konferences, seminārus un citus pasākumus;


2) nodrošināt materiālo palīdzību trūcīgajiem un sociāli maznodrošinātām personu grupām;


3) rīkot un atbalstīt kultūras, sporta, deju un mūzikas pasākumus, veselīga dzīvesveida popularizēšanas akcijas un ilgtermiņa projektus, nometnes, pārgājienus un apmācības (neformālās izglītības veidā);


4) nodrošināt garīgās veselības aprūpi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, sniedzot garīgo un emocionālo atbalstu;


5) dot iespēju bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā;


6) dot iespēju jauniešiem izmantot neformālajā izglītībā gūtās spējas un iemaņas, un praktizēt vienaudžu apmācību;


7) atzīt un novērtēt jauniešu gūtās spējas un iemaņas, piešķirot apliecības par piedalīšanos Biedrības neformālas izglītības pasākumos un brīvprātīgā darba veikšanā;


8) veidot sadarbību ar citām juridiskajām un fiziskajām personām, tai skaitā ar valsts pārvaldes iestādēm gan Latvijā, gan ārvalstīs;


9) nodrošināt materiāltehnisko bāzi, piesaistot finanšu līdzekļus un citus resursus Biedrības mērķu sasniegšanai;


10) organizēt un vadīt projektus, kas saistīti ar iepriekš minētajiem mērķiem un uzdevumiem.